دست نوشته ها: عاشقانه دوست بداریم آنانی را که ...

عاشقانه دوست بداریم آنانی را که ...

امروز داشتم تو بایگانی مطالب قدیمی تارنما دنبال یک مطلبی می گشتم که  به تعدادی از نوشته های قدیمی خودم برخود کردم.

بد ندیدم دوباره این مطالب را اینجا قرار بدهم.

این اولیش است که برای امروز انتخاب کردم.عاشقانه دوست بداریم آنانی را که ...
بیایید عاشقانه دوست بداریم آنان را که
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، سر به داد دادند و تن به ذلت ندادند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، در سیاه چالهای راه آزادی اسیر شدند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، شکنجه دیده اند وشکنجه می شوند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، در راه رسیدن به ازادی از جان و مال خود گذشتند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، مهر سکوت را شکستند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، به ایران عشق ورزیدند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، خود را نفروختند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، به ایرانی بودن خود افتخار کردند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، و با دست خالی به میدان نبرد با قول استبداد رفتند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، مشتها را گره کردند و شعار یا مرگ ، یا آزادی سر دادند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، از خود گذشتند تا همرزم دیگری را نجات دهند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، در راه ازادی بر روی لذتهای دنیوی خط کشیدند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، درد ملت را فهمیدند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، به نامرادیها خندیدند و سر به دار دادند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، در راه ملت قدم گذاشتند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، هیچگاه میدان مبارزه را ترک نکردند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، شبهای سرد اسارت را به امید صبح ازادی به سر کردند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، مبارزه کردند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، برای ایران اشک ریختند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، با غم مردم گریستند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، با شادی مردم ، شادی کردند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، به انسانیت ارزش دادند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، انسان بودند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ،  ایرانی بودند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ،  آزاد بودند
آنان را که با عقاید مخالف و موافق ، مبارز بودند
 
امید57

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر