دست نوشته ها: پیام شماره ٦٣ _ شیعه و جنگ داخلی در سوریه

پیام شماره ٦٣ _ شیعه و جنگ داخلی در سوریه1 دیدگاه ::

ناصر گفت...

خدا عاقبت مارو ختم به خیر کنه

پست کردن نظر